HỘI THẢO QUỐC TẾ

"Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2017"

Địa điểm: Vườn Minh Trân, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thời gian: Ngày 8 và 9/2/2017

Đơn vị tổ chức: Ban Quản lý Dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ", thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.