Tên gọi International Alumni Network (iAN) - Cộng đồng Cựu Du học sinh Quốc tế là Tổ chức kết nối nhân lực cao cấp các cựu du học sinh Việt Nam từng học các thời kỳ, các ngành nghề khác nhau trên thế giới, hình thành một thế hệ tri thức, một cộng đồng doanh nhân năng động, sáng tạo, tự nguyện gắn kết, tham gia vào hoạt động xây dựng và phát triển đất nước.

GIỚI THIỆU iAN

TẦM NHÌN

Là tổ chức liên minh các cựu du học sinh Việt Nam hoạt động vì lợi ích cộng đồng đặt tiêu chí Hiệu quả và Uy tín lên hàng đầu.

SỨ MỆNH

Tự nguyện gắn kết, định hướng tổ chức, triển khai các hoạt động sáng tạo vì lợi ích cộng đồng, đóng góp tích cực vì sự tiến bộ và phát triển nước nhà.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TỰ NGUYỆN - ĐOÀN KẾT - HỢP TÁC - CỘNG ĐỒNG - THỊNH VƯỢNG