HỘI THẢO QUỐC TẾ

Kết nối và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2017

Hội thảo là diễn đàn để các trí thức kiều bào, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế thảo luận về hoạt động đổi mới, sáng tạo, nhất là về khoa học- kỹ thuật tại Việt Nam trong những năm qua, từ đó đề xuất các chính sách phù hợp để phát huy hiệu quả nguồn lực chất xám của cộng đồng trong đổi mới sáng tạo.

Địa điểm: Vườn Minh Trân, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thời gian: Ngày 8 và 9/2/2017

Đơn vị tổ chức: Ban Quản lý Dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ", thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.