• Các thành viên tham gia hoạt động với tinh thần tự nguyện và trách nhiệm.

  • Chung một hướng đi phục vụ vì lợi ích cộng đồng, đóng góp tích cực vì sự tiến bộ và phát triển đất nước.

  • Tiến hành các hoạt động gắn kết và lan tỏa những giá trị Văn hóa giữa các cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu phát triển Giáo dục, Đào tạo, Kinh tế, Xã hội, Khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực cần thiết khác.

  • Kết nối các Doanh nghiệp tạo ra nguồn lực phục vụ cho các mục tiêu.

  • Tổ chức chính thức, có đăng ký hoạt động và tuân thủ các quy định của luật pháp.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG