Tên gọi: International Alumni Network (iAN) - Cộng đồng Cựu Du học sinh Quốc tế là Tổ chức kết nối nhân lực cao cấp các cựu du học sinh Việt Nam từng học các thời kỳ, các ngành nghề khác nhau trên thế giới, hình thành một thế hệ tri thức, một cộng đồng doanh nhân năng động, sáng tạo, tự nguyện gắn kết, tham gia vào hoạt động xây dựng và phát triển đất nước.

Khái niệm: Là tổ chức các cựu Du học sinh Việt Nam từng học qua các thời kỳ, các ngành nghề từ các nước khác nhau gắn kết một cách tự nguyện, năng động, sáng tạo, tham gia vào hoạt động vì lợi ích cộng đồng.

Tầm nhìn:

Là tổ chức liên minh các cựu du học sinh Việt Nam hoạt động vì lợi ích cộng đồng đặt tiêu chí Hiệu quả và Uy tín lên hàng đầu.

Sứ mệnh:

Tự nguyện gắn kết, định hướng tổ chức, triển khai các hoạt động sáng tạo vì lợi ích cộng đồng, đóng góp tích cực vì sự tiến bộ và phát triển nước nhà.

Giá trị cốt lõi:

TỰ NGUYỆN - ĐOÀN KẾT - HỢP TÁC - CỘNG ĐỒNG - THỊNH VƯỢNG

NGUYÊN LÝ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN